top of page

פיסול פסלים עצים שרופים עצים יבשים עצי סחף התכלות קביעות זמניות  ארעיות שחיקה אומנות דיאלקטי עצים כרתים שימור חמר מלט ברזל נחושת חלודה התפרקות לוחות עץ מרית בנייה והרס זיכרון  שכחה התכלות וקביעות הסוס מטורינו אבנר שפריר מרקם בלה טאר

avner shafrir art אבנר שפריר
bottom of page